Optimization of balneophysiotherapy in psoriasis vulgaris

[Optymalizacja postępowania balneofizykalnego w łuszczycy pospolitej]

Agnieszka Iwaniszczuk, Włodzisław Kuliński

STRESZCZENIE
Wstęp: Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry charakteryzującą się zwiększoną proliferacją naskórka. Dotyczy około 1-3 % populacji na całym świecie. Etiopatogeneza łuszczycy jest bardzo złożona. Przebieg kliniczny charakteryzuje się okresami remisji i zaostrzeń. W zależności od nasilenia zmian stosuje się różne metody: leczenie zewnętrzne, jak i ogólne. Ze względu na stosunkowo wysoką skuteczność, niskie koszty terapii, możliwość zastosowania sztucznych kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych i naświetlań UVB 311 nm w miejscu zamieszkania pacjenta oraz minimalne skutki uboczne, balneofototerapia stanowi cenną metodę leczenia chorych z łuszczycą.
Cel: Optymalizacja postępowania fizykalnego u chorych z łuszczycą pospolitą w terapii skojarzonej z wykorzystaniem kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych i naświetlań UVB.
Materiał i metody: Badaniem objęto 54 chorych z łuszczycą pospolitą, którzy zostali losowo przydzieleni do dwóch grup porównawczych. U chorych stosowano balneofototerapię – naświetlania UVB 311 nm i sztuczne kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe (S-W) o zawartości siarkowodoru 50 mg/dm3 wody w grupie I i 100 mg/dm3 wody w grupie II. Efekty terapii oceniano w oparciu o skale: PASI – wskaźnik rozległości i nasilenia zmian łuszczycowych, BSA – procent powierzchni skóry zajętej zmianami klinicznymi, DLQI – wskaźnik wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia.
Wyniki: W obu grupach porównawczych po leczeniu stwierdzono istotną statystycznie poprawę kliniczną wyrażającą się redukcją wskaźników PASI, BSA i DLQI. Pomiędzy grupami nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic. Różnica istotna statystycznie pomiędzy grupami wystąpiła w odniesieniu do szybkości ustępowania zmian łuszczycowych na korzyść kąpieli z większym stężeniem siarkowodoru (100 mg/dm3). Działania niepożądane obserwowano rzadko i dotyczyły głównie takich objawów, jak: przebarwienia na skórze, suchość skóry, przemijający rumień, bez istotnych różnic w obu grupach.
Wnioski: Terapia skojarzona z zastosowaniem kąpieli S-W i naświetlań pasmem UVB 311 nm jest efektywną metodą leczenia pacjentów z łuszczycą pospolitą.

Słowa kluczowe: łuszczyca, balneofototerapia, wąskie pasmo UVB (311nm), kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe

 

Streszczenie z nr 1/2013. Artykuł w języku angielskim.

No Comments

Comments Closed