The influence of mineral sulphide-hydrosulphide wateron the physico-chemical properties of peat extracts

[Wpływ mineralnej wody siarczkowo-siarkowodorowej na właściwości fizykochemiczne ekstraktów borowinowych]

Michał Drobnik

STRESZCZENIE
Badaniom poddano maceraty borowinowe będące surowcem do produkcji preparatów wykorzystywanych w lecznictwie i kosmetyce. Maceraty otrzymywano w temperaturze 600C, z borowiny typu niskiego i wody siarczkowo-siarkowodorowej z dodatkiem wodorotlenku i węglanu sodu. Wykreślono widma absorpcyjne w zakresie ultrafioletu, widzialnym i podczerwieni związków humusowych zawartych w badanych ekstraktach. Z widm IR tych związków określono pasma absorpcji odpowiadające określonym grupom funkcyjnym. Na podstawie różniczkowych IV rzędu widm absorpcyjnych UV-VIS określono występowanie pików przy charakterystycznych długościach fal promieniowania elektromagnetycznego dla kwasów humusowych wyizolowanych z ekstraktów borowinowych i porównano z wzorcami tych kwasów f. Fluka. Na podstawie analizy uzyskanych widm oceniono wpływ składników wody siarczkowo-siarkowodorowej (w porównaniu z wodą dejonizowaną) oraz dodanych związków mineralnych (NaOH, Na2CO3) na zawartość kwasów humusowych w badanych wyciągach oraz ich strukturę.

Słowa kluczowe: woda mineralna siarczkowo-siarkowodorowa, borowina, związki humusowe, preparaty borowinowe,
różniczkowe widmo absorpcji, spektroskopia IR

Streszczenie z numeru 1/2013. Artykuł w języku angielskim.

No Comments

Comments Closed