logo_actab

Archive


Welcome to the Acta Balneologica archives! You will find all issues of the journal in the Open Access mode. For your convenience, we have included a table of contents of each issue and the entire issue in the PDF format. You can open them in any program that supports this format, e.g. Adobe Acrobat. You can also download the file to your computer and use it under the CC BY-NC-ND 4.0 license. To find the archived issue of the Acta Balneologica, select the appropriate year in the menu above or use the search engine at the top of the page.


Read the table of contents of the given issue or download the entire issue:

04/2018

BALNEOCHEMIA/BALNEOCHEMISTRY

Nguyen Dinh Chau

Naturalna promieniotwórczość wybranych polskich wód mineralnych i leczniczych

Natural Radionulides of the Selected Mineral and Therapeutic Waters

Dariusz Dobrzyński

Utylitarny potencjał geochemicznych badań wód leczniczych. Przykłady z uzdrowisk sudeckich

Utilitarian Potential of Geochemical Research on Curative Waters.
Case Studies from the Thermal Stations of the Sudetes Mountains (Poland)

Dariusz Dobrzyński, Ewa Kmiecik, Katarzyna Wątor

Potencjał utleniająco-redukcyjny – informatywny i niewykorzystany wskaźnik jakości wód leczniczych i mineralnych

Oxidation Reduction Potential – An Informative and Unused Indicator of Curative and Mineral Water Qualit

Magdalena Kostrzon, Wioletta Rogula-Kozłowska, Artur Badyda, Patrycja Rogula-Kopiec

Analiza składu chemicznego aerozolu w strefie oddziaływania tężni solankowej Kopalni Soli „Wieliczka” z wykorzystaniem metody aspiracyjno-wagowej

Analysis of the Aerosol Chemical Composition in the Impact Zone of the Graduation Tower of the “Wieliczka” Salt Mine Using Aspiration Gravimetric Method

Arkadiusz Krawiec, Edyta Deja-Sikora, Agnieszka Kalwasińska

Bakterie uczestniczące w przemianach związków siarki w wodach leczniczych rejonu Buska-Zdroju

Bacteria Involved in the Transformation of Sulfur Compounds in the Therapeutic Waters of the Busko-Zdrój Region

Teresa Latour

Kryteria oceny i klasyfikacji rodzajowej „mineralnych wód leczniczych” oraz „naturalnych wód mineralnych”. Historia, współczesność i proponowane uzupełnienia

The Evaluation Criteria and Generic Classification of „Healing Mineral Waters” and „Natural Mineral Waters”. History, Present Time and New Amendments Proposals

Anna Mika, Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik

Walidacja metody oznaczania fluorków w wodach mineralnych i leczniczych

Determination of Fluorides in Mineral and Curative Water – Method Validation

Adam Porowski, Anastasiia Romanova, Beata Gebus-Czupyt, Magdalena Radzikowska

Skład izotopowy mineralnych i leczniczych wód butelkowanych Polski: analiza porównawcza w świetle parametrów jakościowych i przyrodniczych

Isotopic Composition of Mineral and Therapeutic Bottled Waters in Poland: Comparative Study in the Light of the Quality and the Environmental Parameters

Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Piotr Rusiniak

Wpływ metodyki badań na wyniki oznaczeń składu chemicznego wód leczniczych

An Influence of Research Methodology on the Results of Determination of a Chemical Composition of Curative Water

BALNEOLOGIA/BALNEOLOGY

Natália Bačová

Chemizm wód mineralnych strefy fliszowej wschodniej Słowacji

Chemical Composition of Mineral Water in the Flysch Zone of the Eastern Slovakia

Marek Duliński

Znaczenie izotopów węgla w termodynamicznym modelu eksploatacji dwutlenku węgla w warunkach pracy okresowej odwiertu wody leczniczej Zuber I

The Significance of Carbon Isotopes in Thermodynamic Model of Carbon Dioxide Exploitation During Periodic Operation
of the Zuber I Borehole of Therapeutic Water

Tomasz Górka, Edyta Mardaus-Konicka

Zastosowanie metod geofizyki wiertniczej w planowaniu rekonstrukcji otworów wód leczniczych na przykładzie ujęcia Nr 8 w Krynicy-Zdroju

Application of Geophysical Well Logging Methods in the Planning of Well Reconstructions on the Example of Borehole No. 8 in Krynica-Zdrój

Włodzimierz Humnicki, Marzena Szostakiewicz-Hołownia

Źródła siarczkowe w rejonie Pienin

Hydrogen Sulfide Springs in the Pieniny Mountains

Barbara Kiełczawa, Wojciech Ciężkowski, Marek Duda

Gorzanów – nowe złoże wód leczniczych w Sudetach (SW Polska)

Gorzanów – the New Reservoir of Curative Waters in Sudety Mts. (SW Poland)

Elżbieta Liber-Makowska, Bogdan Ciekot, Anna Ogórek

Wpływ ciśnienia atmosferycznego na zmiany wydajności otworu L-2 w złożu wód leczniczych Lądka-Zdroju

Influence of Atmospheric Pressure on Changes of the L-2 Borehole Discharge in Lądek-Zdroj Reservoir of Curative Waters

Bogusław Porwisz, Wacław Szarek, Mariusz Hajduga, Paulina Pyrdoł, Tomasz Chmielowski

Stan rozpoznania wód podziemnych mineralnych i zwykłych oraz zasoby eksploatacyjne ujęć w nawiązaniu do zasobów dyspozycyjnych obszaru bilansowego Milika i Andrzejówki

Status of Recognition of Groundwaters (Mineral and Fresh) and Exploitation Resources of Intakes in Relation to Disposable Resources of the Balance Rea Milik and Andrzejówka

Lucyna Rajchel

Potencjał balneologiczny województwa małopolskiego

Balneological Potential of the Małopolska Voivodeship

Ryszard Ślaski

Wyniki próbnej eksploatacji odwiertu „Tadeusz” w złożu wody leczniczej „Zabłocie” w Zabłociu koło Strumienia

Results of the Trial Exploitation of the „Tadeusz” Well in the Therapeutic Water Reservoir „Zabłocie” Zabłocie Near Strumień

Beata Wiktorowicz

Nowe perspektywy wykorzystania siarczkowych wód termalnych w województwie świętkorzyskim

New Perspectives of Usesupphurous Thermal Water in the Świętkorzyskie Region


Check also our other Archives! On webpages of our Journals we publish the following electronic issues in PDF versions:

Ⓒ 2019 Aluna